خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • نارضایتی امام از زیاد شدن مالیات ها در بودجه

نارضایتی امام از زیاد شدن مالیات ها در بودجه

افشاگری نخست وزیر از پروژه نمایش اسرای ایرانی

  • سه شنبه ۳ فروردین ۱۳۶۱

 صبح زود پیامی برای رزمندگان نوشتم. با آقایان محسن رضائی و سرهنگ صیاد شیرازی تلفنی صحبت کردم. جنگ همچنان ادامه دارد. از وضع عین‌خوش کمی نگرانند ولی به پیروزی کامل امیدوار. گفتند، تعداد اسرا از مرز سه هزارو پانصد تن گذشته است و کم‌کم صحبت از چهارهزارو هفتصد نفر می‌شود. ما بیش از دوهزار مجروح و نزدیک به چهارصد شهید داشته‌ایم.آقای ]محسن[رفیق دوست و سفیر لیبی و دو تن از شخصیت‌های لیبی آمدند و راجع به طرحی که لیبی برای قیمت نفت و قانع کردن عربستان دارد، صحبت کردند. گفتم اول باید آن طرح را ببینیم و سپس نظر بدهیم.احمد آقا هم آمد و از لزوم جذب چند روحانی متشخص در حزب جمهوری اسلامی گفت. خبر رسید که صدام می‌خواهد حدود صد اسیری را که اخیراً گرفته‌اند، به انضمام اسرای قدیم در خیابان‌های بغداد به نمایش بگذارد؛ برای کم اثر کردن ضربه مهمّی که خورده است. آقای ]میرحسین[موسوی نخست وزیر در مصاحبه‌ای این توطئه را فاش کرد. آقای رئیس جمهور برای زیارت و ایراد سخنرانی در جوار حرم امام رضا امروز به مشهد رفتند.عصر احمدآقا آمد و گفت امام از زیاد شدن مالیات در بودجه ناراضیند. آقای ]حسین[نمازی ]وزیر امور اقتصادی و دارائی[ آن را به گردن کمیسیون ]برنامه‌وبودجه[ مجلس انداخته است. توضیح دادم که کمیسیون برنامه و بودجه خیلی افراط کرده بود ولی مجلس قسمت عمده آن را حذف و تعدیل کرد. از جبهه‌ها خبر دادند که امشب عملیات خواهیم داشت.