خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / عبور از بحران

خاطرات روزانه / آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال ۱۳۶۰ / عبور از بحران

  • پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۶۰

 شب، در مجلس خوابیده بودم و صبح زود پس از نماز، گزارشها را مطالعه کردم. آقای صیاد شیرازی از اهواز تلفن کرد و از وضع جبهه‌ها اظهار رضایت‌کرد. جلسه علنی داشتیم. لایحه‌ دیوان عدالت اداری مطرح بود. بعد از تنفس،اداره جلسه را به عهده آقای [محمد]یزدی نایب رئیس دوم گذاشتم و برای انجام‌ کارها به دفترم رفتم. کارهای  اداری  را انجام دادم و مقداری هم برای درس عصر مطالعه کردم؛ راجع به معاد و آخرت و جزای اعمال.

 ظهر دکتر [حسن]حبیبی آمد و راجع به طرحهای ستاد انقلاب فرهنگی و انتشارمصاحبه‌های امام در پاریس مطالبی داشت. آقای [مرتضی]الویری هم آمد و ازاعترافات یکی‌از متهمان منافقین درباره همکاری بعضی از لیبرالهای مجلس بامنافقین گفت. ساعت سه ونیم ‌بعدازظهر، در کلاس درس مواضع حزب شرکت‌کردم تا مغرب. بعد از نماز مغرب آقای نظران ‌آمد و راجع به برنامه جلسه شورای‌ عالی دفاع صحبت کرد. شب به خانه آمدم. بعد از شام به‌دعوت آقای [محمد]صدوقی به منزل پسرشان رفتم. آقایان [محمد]صدوقی، [محمد]خاتمی،مهدوی‌کنی، موسوی اردبیلی و احمد آقا بودند. راجع به هیأت امناء و هیأت مدیره‌ مدرسه ‌آقای صدوقی که در قم بناست به زودی افتتاح شود، تصمیم‌گیری شد.

 امروز در ایلام، جبهه میمک، حمله‌ای از طرف نیروهای ایران شده و تلفات‌فراوانی به‌دشمن وارد شده و نیروی هوایی مدعی است، نه  فروند هواپیمای‌دشمن ساقط شده و یک ‌خلبان میراژ اسیر شده. با او مصاحبه کردند.