خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • چرا سپاه مخالف نظر عملیاتی صیاد شیرازی بود؟

چرا سپاه مخالف نظر عملیاتی صیاد شیرازی بود؟

گزارش محسن رضایی از عملیات در گیلانغرب

  • شنبه ۲۸ آذر ۱۳۶۰

 به مجلس رفتم. سه روز گذشته، به مجلس نرفته بودم و گزارشهای فراوانی جمع‏شده بود.کارهای اداری را انجام دادم و گزارشها را مطالعه کردم. مراجعات زیادی هم از طرف‏نمایندگان، در کارهای شخصی و عمومی بود.

 ظهر آقایان خامنه‏ای، موسوی اردبیلی، احمد آقا و ولایتی ناهار را در مجلس، برای مذاکره‏درباره سیاست خارجی و کیفیت برخورد با دولتها و نهضتها، مهمان‏من بودند. غذای مجلس عدس پلو بود، بدون خورش  و مقداری مرغ هم ازرستوران بیرون گرفتیم. پس از بحث طولانی، تصمیم گرفتیم، افرادی  را مأمورکنیم که به طور غیر رسمی، با حکام خلیج فارس منجمله‏عربستان وارد مذاکره‏شوند و به آنها اعتماد دهند و برای این منظور قرار شد، آقای شمس [اردکانی]سفیر ما در کویت، برای مشورت احضار شود. در مورد عملکرد نهضتهای‏آزادیبخش هم، کنترلی به وجود آید که هماهنگ با سیاست دولت باشند.

 عصر، آقایان سرهنگ صیاد شیرازی و محسن رضائی از جبهه آمدند، وضع جبهه‏ها راگزارش دادند. در گیلان غرب، پس از چند روز درگیری، حدود سیصدنفر شهید داده‏ایم و پنجاه‏درصد هدف را به دست آورده‏ایم  و برنامه آینده  راگفتند. گرفتن شهرک کوچک عراق در مرزو حمله وسیع به عراق در جنوب درآینده نسبتاً دور.

 صیاد، طرفدار سرعت در حمله بود، ولی سپاه مخالف عجله بود. برای اولین بار، فرمانده‏ارتشی را از سپاه انقلابیتر می‏بینم. سپاه به خاطر شهدای زیادش درحمله گذشته، محتاط شده ومعتقد شده تا افراد را کاملاً تعلیم نداده، وارد جنگ‏نشود. شب در جلسه شورای عالی دفاع‏شرکت نکردم و برای انجام کارهای‏معوق، در مجلس خوابیدم