خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • گزارش نماینده ناظر امام بر انتخابات

گزارش نماینده ناظر امام بر انتخابات

شفاعت حسین امین درباره مشایخ کرمان

  • یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۷
 

یکشنبه 18 اردیبهشت   |    21 رمضان 1408                       8 می 1988

تا ساعت نه صبح خوابیدم. در منزل بودم. وقتم به مطالعه گذشت. آقای حسین امین آمد. در مورد مشایخ کرمان که اموالشان توقیف شده و دکتر رفیعی که فراری است و می‌خواهد برگردد، شفاعت کرد. حال و وضع بستگانشان را پرسیدم.

آقای [ابراهیم] سنجقی اطلاع داد که فردا قرار است به جبهه برویم. عصر آقای [محمد علی] انصاری [از دفتر امام] آمد و گزارش بازشماری صندوق‌های مورد شکایت انتخابات تهران را داد. 53 صندوق را بازشماری کرده‌اند. تخلف مهمی دیده نشده، فقط در مورد بعضی از نامزدها تعداد چند ده و گاهی چند صد رأی پایین و بالا رفته و در مورد همه خطوط هم هست و برای شورای نگهبان روشن شده که تخلف برنامه‌ریزی شده‌ای نبوده است.