خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • اختلاف انتخاباتی وزارت کشور و شورای نگهبان

اختلاف انتخاباتی وزارت کشور و شورای نگهبان

تماس هاشمی درباره هواپیمای ربوده شده کویتی

  • چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۶۷
 

چهارشنبه 17 فروردین  |   18 شعبان 1408                   6 آوریل 1988

در منزل بودم. بیشتر  وقتم به مطالعه گذشت. آقای احمد شجاعی آمد  و در مورد یک ماموریت مشورت کرد. احمد آقا آمد. در مورد هواپیمای کویتی و مسائل ارتش و سپاه مذاکره کردم. تلفنی با وزیر خارجه و نخست وزیر و سپاه درباره هواپیمای ربوده شده کویتی مذاکره شد. هیأتی به مشهد رفته که در مذاکرات شریک باشند.

مراجعات درباره اختلافات در امر انتخابات بین وزارت کشور و شورای نگهبان زیاد است. کارها را از مجلس آوردند، انجام دادم.