خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ١٣٦١- پس از بحران

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ١٣٦١- پس از بحران

  • جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۶۱

جمعه 27 فروردین

  از صبح زود تا ساعت ده مطالعه کردم. آقای ]محمدحسن[ زورق ]معاون سیاسی صداوسیما [آمد و از مشکلات صداوسیما و عدم هماهنگی شورای سرپرستی گفت و احتمال استعفا را مطرح کرد. ایشان را به ماندن تشویق کردم و گفتم کمک می‌کنیم که مشکلاتش رفع شود. خیلی‌ها معتقدند که
راه حل مشکلات این است که سران سه قوه اعضای اصلی شورای سرپرستی باشند که سیاست‌های اصلی کشور را بدانند.ساعت یازده به دانشگاه تهران رفتم. خطبه‌ای در عدالت اجتماعی و خطبه‌ای راجع به نهضت جدید فلسطین و روز زن و مقام حضرت زهراس ایراد کردم. آقای فخرالدین‌حجازی ]نماینده تهران [قبل از من سخنرانی داشت و به آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری و لیبرال‌ها و نهضت آزادی با صراحت تاخت.عصر در منزل پیاده روی و کمی کار در باغچه کردم و با بچه‌ها کاهویی در حیاط خوردیم.مطلع شدم که مردم قم، پس از نماز جمعه، علیه آقای شریعتمداری تظاهرات و دارالتبلیغ را اشغال کرده‌اند. تلفن‌های طرفداران ایشان را قطع کرده‌اند. گفتم که مدارا کنند زیرا به این کارها نیازی نیست. ]آقای احمد عباسی[ داماد آقای شریعتمداری را در رابطه با کودتای قطب‌زاده بازداشت کرده‌اند.آقای ]محمد[غرضی وزیر نفت به منزل آمد و راجع به کیفیت برخورد با هیئت اقتصادی پاکستان مشورت داشت. گفتم نمی‌شود مثل سوریه برای آنها امتیاز قائل شد، ولی خوب برخورد کنید. اخبار وضع نفت را هم گفت. احمد آقا آمد و راجع به تظاهرات مردم قم علیه آقای شریعتمداری و لزوم جلوگیری از افراط صحبت شد. آیت‌الله اخوان مرعشی از مشهد تلفن کرد و راجع به مراعات حرمت آقای شریعتمداری تأکید نمود.