خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • بحران خلیج فارس رو به اوج گرفت

بحران خلیج فارس رو به اوج گرفت

هاشمی در منزل استراحت و مطالعه کرد

  • جمعه ۲۱ دی ۱۳۶۹

امروز در منزل بودم. بیشتر وقت، به مطالعه گزارش‌ها و استراحت گذشت. ناهار فاطی و بچه‌ها و شام، محسن و خانواده‌اش آمدند. در گزارش‌ها، بحران خلیج فارس رو به اوج دیده می‌شود.