خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • در جلسه حاج احمد آقا و هاشمی چه گذشت؟

در جلسه حاج احمد آقا و هاشمی چه گذشت؟

پیشنهاد همکاری با صدام در حمله به کویت!

  • جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۶۹

در خانه بودم. وقت به مطالعه و استراحت گذشت. عصر احمدآقا آمد. دربارة مسایل کویت و عراق مذاکره شد. گفت بعضی پیشنهاد دارند که با عراق بسازیم؛ قرار شد این موضوع در جلسه فردا مورد بحث قرار گیرد. مسایل کویت و عراق در گزارش‌ها و اخبار، در صدر است.