خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / دوران مبارزه

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی / دوران مبارزه

فرار آیت الله هاشمی رفسنجانی از سربازخانه در خرداد 1342

  • سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۴۲

 

فرار آیت الله هاشمی رفسنجانی از سربازخانه در خرداد 1342

تاریخ : 21/3/1342

مرخصی‌ها به کلی لغو شده بود،  همه آماده‌باش بودند.  مرخصی گرفتن بسیار دشوار بود و به هیچ کس نمی‌دادند.  من رفتم سراغ همان افسر گارد ـ که پیش از این راجع به او مطالبی گفته شد ـ و گفتم بچه‌ام مریض است.  یکی از بچه‌ها فلج اطفال داشت که در ملاقات‌های گذشته من گاهی آمده بود و این‌ها اطلاع داشتند.  مریضیِ بچه را بهانه کردم و گفتم الآن خانواده ما نگران است،  هر طوری هست برایم یک مرخصی بگیر،  او برای من مرخصی گرفت.

آماده شدم.  به طلبه‌ها هم نگفتم که تصمیم برگشتن ندارم.  فکر می‌کنم 21 خرداد بود،  پنج شش روز بعد از حادثـه  15  خرداد.  تاریخ آن روز را دقیق به خاطر ندارم، ولی با محاسبه مدت سربازیِ من که شصت یا شصت و یک روز شد،  باید آن روز،  20 یا  21 خرداد باشد.

در این پنج شش روز اخیر هم خیلی به ما سخت گذشته بود،  چون افسران ناراحت بودند،  مرخصی نداشتند؛  اگر هم بعضی می‌رفتند،  با لباس شخصی می‌رفتند،  جرأت نمی‌کردند با لباس نظامی بروند؛  با لباس نظامی تردّد در شهر برای‌شان ممنوع شده بود، همه این‌ها را از چشم ما می‌دیدند،  چون ارتباط ما را با مقامات بالای روحانیت می‌دانستند.  از این جهت برخوردهای‌شان در این روزها خیلی تلخ بود.  از طرفی تهدید هم می‌شدیم، شرایطِ نگران کننده‌ای بود.

من مقداری وسایل بیشتر از دفعه‌های قبل برداشتم.  نگهبان جلوِ در ضمن تفتیش متوجه شد،  به شوخی مطلبی گفت که مفهومش این بود که دیگر نمی‌خواهی برگردی. آمدم بیرون و دیگر برنگشتم.  بعد از من هم چند نفری آمدند،  چند نفر ماندند و بعضی هم دستگیر شدند.

 

منبع: کتاب )هاشمی رفسنجانی(، دوران مبارزه ، زیر نظر مهندس محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب، 1376