خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی پیام امام در خصوص تسریع در تکمیل طرح قانون اساسی از زبان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی

خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی – انقلاب و پیروزی پیام امام در خصوص تسریع در تکمیل طرح قانون اساسی از زبان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی

  • جمعه ۴ خرداد ۱۳۵۸

پیام امام در خصوص تسریع در تکمیل طرح قانون اساسی از زبان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانیتاریخ : 4/3/1358 امام در پیامی که یکی دو روز بعد از جلسه چگونگی تأیید پیش نویس قانون اساسی ]در تاریخ 4 خرداد  1358[، صادر کردند، دولت را موظف نمودند که: "طرح قانون اساسی را که شورای طرحهای انقلاب مشغول تدوین و تکمیل آن هستند با سرعت تکمیل و به تصویب شورای انقلاب رسانده و هر چه زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همه صاحب نظران و تمامی اقشار ملت در مدت محدودی که تعیین می‌نمایید، پیشنهادها و نظریات خود را درباره آن ابراز نمایند و بنا بر تصمیمی که با تبادل نظر با شورای انقلاب و دولت گرفته شد، ترتیبی دهند تا مردم هر استان و هر یک از اقلیت‌های مذهبی، نمایندگان صاحب نظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب اسلامی و دولت تعیین می‌کنند، انتخاب کنند و مجلس متشکل از نمایندگان مردم با توجه به همه پیشنهادهای مفیدی که رسیده است، مواد قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی و تنظیم نمایند و سعی شود که در آن کلیه حقوق و آزادیها و فرصتهای رشد وتعالی و استقلال این ملت بر مبنای موازین اسلامی که ضامن حقوق همه افراد است و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران بدان رای مثبت داده است، پیش بینی گردد".پس از این پیام، شورای انقلاب و دولت موقت به اقدامات خود سرعت بخشیدند، به‌طوری که متن پیشنهادی قانون اساسی کمی بعد ]در تاریخ 24 خرداد  1358[، در مطبوعات منتشر شد و از عموم مردم درخواست شد که نظرات و پیشنهاداتشان را ظرف مدت یک ماه ارائه کنند، تا برای اظهار نظر نهایی در اختیار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گیرد. منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری