خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • اطمینان امام خمینی به پیروزی انقلاب به روایت مهندس مهدی بازرگان

اطمینان امام خمینی به پیروزی انقلاب به روایت مهندس مهدی بازرگان

  • یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۵۷

اطمینان امام خمینی به پیروزی انقلاب به روایت مهندس مهدی بازرگانتاریخ : 30/7/1357 مهندس مهدی بازرگان که در روز 30 مهر 1357 به دیدار امام در پاریس رفته بود، در خاطرات خودمی‌نویسد: "... ]از ایشان[ پرسیدم: جنابعالی اوضاع و تکلیف را چگونه می‌بیند؟ باز هم... سکینه و اطمینانایشان به موفقیت نزدیک، مرا به تعجب و تحسین انداخت. مثل اینکه تمام قضایا را انجام شده و حل شده دانسته، گفتند: "شاه که رفت و به ایران آمدم، با رای مردم، نمایندگان مجلس و بعد دولت را انتخاب خواهم کرد. منتهی چون کسی را نمی‌شناسم، از شما می‌خواهم افرادی را که مسلمان و مطلع و مورد اعتماد باشند، علاوه بر خودتان و دکتر ]ابراهیم[یزدی، معرفی کنید که مشاورین من باشند و آنها بگویند چه کسی برای نمایندگی مجلس خوب است، تا من به عنوان نامزد به مردم پیشنهاد نمایم. البته مردم آزاد خواهند بود رأیی که مایل باشند، بدهند. وزرا هم، آن هیأت در نظر بگیرند که من پیشنهاد نمایم. کافی است که این وزرا مسلمان و درستکار باشند...." و سفارش کردند: "تنها از خودتان نباشند، نمی‌خواهم بگویند که من طرفدار دسته خاصی هستم"... در آخر جلسه، چون فکر می‌کردم قبل از رفتن شاه و آمدن ایشان به ایران، مسائل و مراحلی در اداره و پیروزی انقلاب داریم، گفتم: اجازه بدهید همین هیأت مشورتی که منصوب خواهید کرد، فعلا وظیفه رابط نمایندگی را برای اداره انقلاب در ایران داشته باشد؛ این نظر را رد نکردند ولی استقبال هم نکردند". منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری