حدیث دیگران

ارزیابی بسیار مهم

دکتر الکساندر رومیانتسف (وزیر انرژی اتمی روسیه)

  • تهران
  • دوشنبه ۲ دی ۱۳۸۱
اینجانب رهنمود های شما را سرلوحه ی فعالیتهایم برای تحکیم هر چه بیشتر روابط آتی قرار خواهم داد.

ارزیابی و ارزشی را که جنابعالی برای روابط ایران و روسیه در زمینه های مختلف اقتصادی قائل هستید، برای آقای پوتین بسیار مهم است. بسیاری از موافقتنامه های دو کشور در زمان مسئولیت حضرت عالی صورت پذیرفت. اینجانب رهنمود های شما را سرلوحه ی فعالیتهایم برای تحکیم هر چه بیشتر روابط آتی قرار خواهم داد.