حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • آیت‌الله هاشـمی اجـازه نمی دادند بیـن اصلاح‌طلبـان اختلاف بـه وجود بیاید

آیت‌الله هاشـمی اجـازه نمی دادند بیـن اصلاح‌طلبـان اختلاف بـه وجود بیاید

فائزه هاشمی رفسنجانی

  • تهران
  • دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
فائزه هاشمی گفت و گویی تفصیلی با روزنامه آرمان درباره دولت دوازدهم داشته است که بخشی از آن به شرح ذیل است.

* با درگذشــت آیت ا... هاشــمی، آقــای روحانی مهمترین حامی خود را از دســت دادند. به نظر شما فقدان آیت الله هاشمی چه تأثیری در رویکرد دولت در چهار سال آینده خواهد داشت؟

آیـت‌الله هاشـمی در زمینه هـای مختلـف از آقـای روحانی حمایـت می کردنـد. حتـی قبل از برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهـوری آقـای روحانـی بـرای حضـور مجـدد در انتخابات دچـار تردیدهایـی شـده بودنـد کـه آیت ایت الله هاشـمی مانـع این تردیدهـا شـدند و بـه آقـای روحانی تأکید داشـتند که حتمأ در انتخابات شـرکت کنید. در طول چهار سـال گذشته نیز آیت‌ا... هاشـمی همـواره عامـل دلگرمـی آقـای روحانـی بودنـد و از سیاسـتهای دولـت حمایـت میکردند. البته من خلأ آیت‌الله هاشـمی را تنهـا بـرای دولت آقـای روحانـی ارزیابی نمی کنم و معتقـدم فقـدان آیـت‌الله هاشـمی بـرای جریـان اعتدالگرا و اصلاحات و همچنیـن بـرای کلیـت نظـام یـک ضربـه بزرگ و جبـران ناپذیـر بـود. مسـأله مهمـی کـه در ایـن زمینـه وجود دارد ایـن اسـت کـه پـس از درگذشـت آیت الله هاشـمی برخی جریانها با سـرعت بیشـتری در جهت اقدامات خود حرکت می کنند. اگر آیت‌الله هاشـمی حضور داشـتند اجـازه نمی دادند بیـن اصلاح طلبـان اختلاف بـه وجود بیاید و تلاش میکردند جریـان اعتدال گـرا و اصلاح طلبـان همچنـان با وحـدت به کار خود ادامـه بدهند.

دیدگاه شما درباره اینکه در مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور یادی از آیت‌الله هاشمی نشد، چیست؟

بـه نظـر من یـک اقـدام خطـا در این زمینه صـورت گرفته اسـت. آیـت الله هاشـمی در تاریخ انقلاب شـخصیتی بی بدیل هسـتند و منشأ خدمات زیـادی برای کشـور و مـردم بوده‌اند. در نتیجه باید یاد و خاطره ایشـان همواره گرامی داشـته شـود. بنـده در ایـن زمینـه گلایه دیگری نیز نسـبت به آقـای روحانی دارم. آقـای روحانـی در پیام تلویزیونی خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از همه تشکر کردند بجز خانواده آیت الله هاشـمی. البته ایشـان در پیام خود یاد آیت الله هاشـمی را گرامـی داشـتند اما به فعالیتهـای خانواده آیت الله هاشـمی در طول انتخابات اشـاره ای نکردند. این در حالی اسـت که در دوران انتخابات محسـن، فاطمه و یاسـر فعالیت چشـمگیری بـرای تبلیغـات آقـای روحانـی انجـام دادنـد و بـا حضـور در شهرسـتانهای مختلـف بـرای آقـای روحانی تبلیـغ کردند. به همیـن دلیل نیز انتظار مـا این بود که آقای روحانـی از خانواده آیت الله هاشـمی نیز قدردانـی میکردند.

منبع: روزنامه آرمان