"... برایـم بسـیار سـخت اسـت کـه مقدمـه بـرای کتـاب خاطـرات بنویسـم. هنـوز در بـاورم نمیگنجـد، آن فرزانـه دوران و انسـان شـریف و مهربـان، دیگـر در کنـار مـا نیسـت. ...آیــت الله هاشــمی، بــه جهــت ســهم عظیــم...
صبر و پیروزی (خاطرات 1373)
گرد آورنده: عماد هاشمی
چاپ: اول 1396
شابک: 123412341234
 •  
 •  
ایـن کتـاب جلـد دوم از مجموعـه چنـد جلـدی » تاریـخ شـفاهی جنـگ ایـران و عراق بـه روایـت فرماندهـی عالـی جنـگ« اسـت. کـه البتـه در شـیوه تدویـن و نـگارش آن، تفاوتهایـی بـا جلـد نخسـت دارد. در...
روزها و روزگاراران سخت (تاریخ شفاهی جنگ ایران و عراق به روایت فرماندهی عالی جنگ ) جلد دوم
گرد آورنده: عباس بشیری
چاپ: اول 1396
شابک: 123412341234
 •  
 •  
"... آنچــه در چهــار ســال اول دوره ســازندگی، در زمینــه تقویــت بنیــه اقتصــادی و زیربنایــی کشــور انجــام شــد، در تاریــخ ایــران بی ســابقه بــود. تــورم و بیــکاری از صــدر مشــکلات جامعــه پاییــن کشــیده شــده و...
صلابت سازندگی (خاطرات سال 1372)
گرد آورنده: زهرا سید روحانی
چاپ: اول 1395
شابک: 123412341234
 •  
 •  
ایـن کتـاب نخسـتین ثمـره از مجموعـه چنـد جلدی"تاریـخ شـفاهی عصـر انقـاب و جمهـوری اسـامی" اسـت و آخریـن کتابـی اسـت کـه حضـرت آیـت اهلل هاشـمی رفســنجانی، بــه بازخوانــی و بازنویســی آن، همــت گماردنــد و بــرای آن...
روزها و روزگاراران سخت (تاریخ شفاهی جنگ ایران و عراق به روایت فرماندهی عالی جنگ )
گرد آورنده: عباس بشیری
چاپ: اول 1396
شابک: 123412341234
 •  
 •  
ایـن کتـاب بخشـی از سـخنرانی هـا و پیـام هـای آیـت الله هاشـمی رفسـنجانی در طـی سـال هـای بعـد از جنـگ تحمیلـی ایـران و عـراق مـی باشـد، کـه بـه مناسـبت برگـزاری همایـش هـا و یادواره هـای...
یاد یاران (مجموعه سخنرانی های آیت الله هاشمی رفسنجانی در یادواره های شهدا)
گرد آورنده: حمزه خلیلی -علی مسلمی
چاپ: اول 1380
شابک: 123412341234
 •  
 •  
"... بــا گذشــت حــدود بیســت مــاه از شــروع کار دولــت کــه بــه کابینــه »کار، بازســازی و ســازندگی« شــهرت یافت،ســال 1370 را بــا آمادگــی کاملــی آغــاز کردیـم. براسـاس برنامـه پنجسـاله اول، فعالیـت هـای دولـت بـا افـق...
سازندگی و شکوفایی(خاطرات 1370)
گرد آورنده: عماد هاشمی
چاپ: اول 1392
شابک: 123412341234
 •  
 •  
"... درســال1371،تنگناهای ناشــی از دفــاع مقــدس تــا حــدود زیــادی برطــرف شـده، اعتبـارات ریالـی و ارزی متناسـب بـا نیازهـای برنامـه تأمیـن اسـت و مـردم بــه نتایــج پذیــرش قطعنامــه مطمئــن شــده انــد. طـرح هـای عمرانـی آثـار خـود...
رونق سازندگی (خاطرات 1371)
گرد آورنده: عماد هاشمی
چاپ: اول 1394
شابک: 123412341234
 •  
 •  
"... بـی تردیـد ثبـت و ضبـط واقعـه تاریخـی جنـگ هشـت سـاله عـراق بـر علیـه ایـران ، بـرای مـن، بـا توجـه بـه اینکـه در دایـره مرکـزی تصمیـم گیـری و مدیریـت کشـور و جنـگ بـودم، یـک وظیفـه...
روزهای پایداری(خاطرات جنگ تحمیلی و دفاع مقدس )
چاپ: اول 1394
شابک: 123412341234
 •  
 •  
"... سـال 1369 بـا احسـاس جـای خالـی امـام آغـاز شـد. پـس از پیـروزی انقـلاب، اولیـن تحویـل سـال، بـدون پیـام نـوروزی امـام را تجربـه کردیـم؛ حـزن انگیـز بـود. خودمــان را بــا یــاد و اســتماع پیــام گذشــته...
اعتدال و پیروزی (خاطرات 1369)
گرد آورنده: عماد هاشمی
چاپ: اول 1392
شابک: 123412341234
 •  
 •  
" ... بخشــی از خاطــرات و زندگــی مــن در کتــاب دوجلــدی" دوران مبــارزه" آمــده اسـت؛ ایـن اثـر، متکـی بـه یادداشـتها و اسـناد مضبـوط خـودم نیسـت. در دوران مبـارزه از لحـاظ حفاظتـی مناسـب نبـود تـا کارهـا...
دوران مبارزه (خاطرات سالهای 1313تا 1357)
گرد آورنده: کحسن هاشمی
چاپ: اول 1376
شابک: 123412341234
 •  
 •  
" ... سـالها بـود کـه در اندیشـه تنظیـم خاطـرات سـالهای 57،58 و59 ، بـودم کـه بحمـد َّلل اکنـون ایـن مهـم بـا همـت فرزنـدم محسـن و تـاش و پیگیـری جنـاب آقـای بشـیری، بـه ثمـر نشسـته اسـت...
انقالب در بحران (خاطرات سال 1359)
گرد آورنده: عباس بشیری
چاپ: دوم 1384
شابک: 123412341234
 •  
 •  
یکــی از کتابهــای جنبــی خاطــرات روزنوشــت آیــت الله هاشــمی رفســنجانی، مجموعـه مصاحبـه هـای ایشـان اسـت. کـه همـه سـاله همـراه بـا کتـاب خاطـرات همــان ســال، منتشــر شــده و خواهــد شــد. گفتنــی اســت. بســیاری از اندیشــمندان و...
مصاحبه های آیت الله هاشمی رفسنجانی
چاپ: اول 1380
شابک: 123412341234
 •  
 •  
" ... در ســال 1365 هــم ماننــد ســالهای قبــل، مهمتریــن محــور حــوادث کشــور، دفـاع مقـدس اسـت. بـه دنبـال پیـروزی خیـره کننـده در عملیـات والفجـر 8 و عبـور تحسـین برانگیـز رزمنـدگان از رودخانـه عظیـم اروند،وضـع جدیـدی...
اوج دفاع (خاطرات سال 1365)
گرد آورنده: عماد هاشمی
چاپ: اول 1388
شابک: 123412341234
 •  
 •  
" ... بـرای اولیـن بـار پـس از هشـت سـال دفـاع، مراسـم سـال نـو را بـدون جنـگ آغـاز کردیـم و تعطیـات نـوروز را بـا آرامـش گذراندیـم.... پـس از نامـه 25 تیـر امـام راحـل و بـا شـروع...
بازسازی و سازندگی (خاطرات1368)
گرد آورنده: علی لاهوتی
چاپ: اول 1391
شابک: 123412341234
 •  
 •  
» پــس از خوانــدن کتــاب میــراث خــوار اســتعمار- نوشــته دکتــر مهــدی بهــار-مصمـم شـدم در زمینـه زندگـی امیـر کبیـر کاری انجـام دهـم. مطالعاتـی کـردم و یـاد داشـت هایـی برداشـتم، امـا قسـمت عمـده و اصلـی کار را...
امیر کبیر (قهرمان مبارزه با استعمار)
چاپ: اول 1342
شابک: 123412341234
 •  
 •  
" ... ســال 60 را بــا بحرانهــای شــدید سیاســی، نظامــی، امنیتــی و اقتصــادی آغــازکردیــم. در جبهههــا تحرکــی نبــود و نیروهــای عراقی،مواضــع خــود را بــرای ادامــه اشـغال تحکیـم می‏کردنـد ... بـا سـلب کفایـت سیاسـی از بنی‏صـدر...
عبور از بحران (خاطرات 1360)
گرد آورنده: یاسر هاشمی
چاپ: اول 1378
شابک: 123412341234
 •  
 •  
"... امسـال هـم مثـل سـالهای گذشـته، جنـگ بـر همـه چیـز سـایه انداختـه بـود. ... بـا اعـان جانشـینی فرماندهـی کل قـوای مـن و تأسـیس سـتاد کل بـا ترکیبـی از اعضــای دولــت و نظامیــان و مجلــس، بــرای...
پایان دفاع ، آغاز بازسازی (خاطرات 1367)
گرد آورنده: علیرضا هاشمی
چاپ: اول 1390
شابک: 123412341234
 •  
 •  
 •  
تجدیــد حیــات نمــاز جمعــه و خطبــه هــای روشــنگر آن در بعــد از پیــروزی انقــاب اسـلامی، یکـی از ارزشـمندترین کارهاسـت کـه بایـد آن را گرامـی شـمرد و پاس داشـت. ایـن حماسـه ی بـا شـکوه کـه نمـاد...
خطبه های جمعه ( 1357 تا 1388)
گرد آورنده: محسن هاشمی
چاپ: اول 1380
شابک: 123412341234
 •  
 •  
"... فرزنـدم محسـن، وقتـی پیشـنهاد کـرد کـه مشـخصا کاری برای پر کردن خلاء خاطــرات ســالهای57،58 و59 انجــام شــود، مــن هــم بــا عالقــه اســتقبال کــردم و قـول همـکاری و وقـت گذاشـتن دادم. جنـاب آقـای بشـیری کـه...
انقالب و پیروزی (خاطرات سالهای 1357 و 1358)
گرد آورنده: عباس بشیری
چاپ: اول 1383
شابک: 123412341234
 •  
 •  
یـن کتـاب، مجموعـه نامـه هایـی اسـت کـه در سـال 1369 میـان رؤسـای جمهـور وقـت ایـران و عـراق، مبادلـه شـده و نتیجـه آن آزادی اسـرای دو طـرف بـوده اسـت. آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی در مقدمــه ایــن...
دوازده نامه
چاپ: اول 1396
شابک: 123412341234
 •  
 •  
بـا اطمینـان مـی تـوان گفـت مطالعـه و پژوهـش در تاریـخ انقـاب اسـامی ایـران بــدون بررســی و آگاهــی از افــکار، اندیشــه هــا، ســخنان و نوشــته هــای آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی امــری محــال اســت چــرا کــه در...
نطق های پیش از دستورمجلس شورای اسالمی (1360-1368)
گرد آورنده: محسن هاشمی
چاپ: اول 1380
شابک: 123412341234
 •  
 •  
".... بعــد از نوســانها و تشــنجهای طوالنــی ســالهای 59 و 60 ،ســال 61 را بــا آرامــش و هماهنگــی نســبی آغــاز کردیــم.. امیــد و نشــاط انقالبــی جامعــه را فــرا گرفتـه بـود کـه پشـتوانه خوبـی بـرای حـل...
پس از بحران (خاطرات 1361)
گرد آورنده: فاطمه هاشمی
چاپ: اول 1380
شابک: 123412341234
 •  
 •  
.مجموعــه ســخنرانی هــا، یکــی از کتابهــای جنبــی اســت کــه همــراه بــا خاطــرات روزنوشــت آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی، تهیــه و چــاپ شــده و خواهــد شــد. در ایــن مجموعــه، بــا توجــه بــه نقــش حســاس و تعییـن کننــده...
سخنرانی های آیت الله هاشمی رفسنجانی
چاپ: اول 1380
شابک: 123412341234
 •  
 •  
" ... در ایـن سـال نیـز جنـگ تقریبـا صـدر همـه مسـائل و مـورد همـه توجهـات بـود. امکانـات محـدودی کـه داشـتیم، در درجــه اول بــه جنــگ داده می‏شــد .... بعــد از عملیــات خیبــر در پایــان ســال...
به سوی سرنوشت (خاطرات 1363)
گرد آورنده: محسن هاشمی
چاپ: اول 1384
شابک: 123412341234
 •  
 •  
"... ماننــد چنــد ســال گذشــته، در ســال 1364 نیــز مســاله اول کشــورمان دفــاع مقـدس بـود و مسـایل دیگـر، حتـی انتخابـات ریاسـت جمهـوری و تشـکیل کابینـه- ُرماجــرا بــود- تحتالشــعاع جنــگ قــرار داشــت. در پایـان ایـن سـال...
امید و دلواپسی (خاطرات 1364)
گرد آورنده: سارا لاهوتی
چاپ: اول 1385
شابک: 123412341234
 •  
 •  
" ... ســال 66 هــم مثــل ســالهای دیگــر دوران دفــاع مقــدس، تحــت تأثیــر جنــگ بـود. بـر اسـاس نظـر امـام و خواسـت مـردم و مسـئوالن و اقتضـای شـرایط، اولویـت از هـر جهـت بـه دفـاع داده میشـد....
دفاع و سیاست(خاطرات سال 1366)
گرد آورنده: علیرضا هاشمی
چاپ: اول 1389
شابک: 123412341234
 •  
 •  
ایــن کتــاب کــه آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی نــگارش آن را از پیــش از انقــاب اســامی و در دوران زنــدان رژیــم ســتم شــاهی آغــاز کــرده بــود، بعــد هــا توســط محققـان و قـرآن پژوهـان مرکـز فرهنـگ و...
تفسیر راهنما
چاپ: اول 1384
شابک: 123412341234
 •  
 •  
مکتــب تشــییع، از نخســتین نشــریه هــای حــوزه علمیــه قــم اســت کــه از 1338 تــا 1343 شمســی، بــه صــورت فصــل نامــه و ســالنامه منتشــر میشــد. هاشــمی رفســنجانی بــه همــراه محمــد جــواد باهنــر، نعمــت الله صالحــی نجــف...
مکتب تشیع
گرد آورنده: اثر جمعی از دانشمندان
چاپ: اول 1338
شابک: 123412341234
 •  
 •  
" ... شــاید اســم" آرامــش و چالــش" بــرای توصیــف ســال 1362 عجیــب و حامــل ً پـس از مطالعـه محتـوای کارنامـه و خاطـرات ایـن تناقـض جلـوه کنـد، امـا مطمئنـا سـال، بـا مـن هـم عقیـده خواهیـد شـد...
آرامش و چالش (خاطرات 1362)
گرد آورنده: مهدی هاشمی
چاپ: اول 1381
شابک: 123412341234
 •  
 •  
ایـن کتـاب کـه در مجموعـه ای سـی و سـه جلـدی تدویـن ، چـاپ و منتشـر شـده اسـت، معجـم معانـی معـارف و مفاهیـم قـرآن کریـم اسـت کـه بـه شـیوه ای نـو و بـی نظیـر و بـه...
فرهنگ قرآن
چاپ: اول 1384
شابک: 123412341234
 •  
 •  
نویسـنده ایـن کتـاب کـه نخسـتین بـار در سـال 1342 منتشـر شـد، اکـرم زعیتـر سـفیر اردن بـود کـه پـس از ترجمـه آن توسـط آیـت الله هاشـمی رفسـنجانی و بـا توجــه بــه مقدمــه ایشــان در مــدت کوتاهــی...
سرگذشت فلسطین یا کارنامه سیاه استعمار
گرد آورنده: ترجمه آیت الله هاشمی رفسنجانی
چاپ: اول 1342
شابک: 123412341234
 •  
 •  
در تاریـخ معاصـر، صحبـت دربـاره روشـنفکری دینـی بسـیار مرسـوم بوده اسـت و در ایـن باب،نخبـگان بسـیاری سـخن رانـده و قلـم زده انـد. آیتـاهلل هاشـمی رفسـنجانی نیـز طـی دوران سیاسـتمداری خویـش جـزو رجالـی بـوده کـه دربـاره...
آزاد اندیشی اسلامی و روشنفکری دینی
گرد آورنده: یاسر هاشمی
چاپ: اول 1391
شابک: 123412341234
 •  
 •  
وجـود کمونیسـت هـا در زنـدان هـای رژیـم پهلـوی، زمینـه مناسـبی بـرای بحـث دانشــمندان مســلمان بــا آنهــا دربــاره کمونیســم و مبانــی فکــری، اقتصــادی و اجتماعــی و پیامدهــای حاکمیــت ایــن مکتــب در بخــش قابــل توجهــی از جهــان...
ارزشها و مکتبها
چاپ: اول 1368
شابک: 123412341234
 •  
 •  
ایـن کتـاب، کـه در دوران مبـارزه و پیـش از پیـروزی انقـاب اسـامی نوشـته شـده اسـت، سـعی دارد بـا ارایـه ویژگـی هـای دوران بعثـت، راهـی بـرای حـل مشـکالت کنونـی جهـان اسـام بیایـد. در فـرازی از مقدمـۀ...
جهان در عصر بعثت
چاپ: اول 1342
شابک: 123412341234
 •  
 •  
ایــن نشــریه کــه در ســال هــای 1342 تــا 1344 توســط گروهــی از طــاب و روحانیــون حــوزه علمیــه قــم بــه چــاپ مــی رســید در واقــع ارگان داخلــی حــوزه علمیـه محسـوب مـی شـد. در فضـای اختناقـی کـه...
مجله بعثت(ارگان مخفی دانشجویان حوزه علمیه قم)
چاپ: اول 1342
شابک: 123412341234
 •  
 •